Postupak Sertifikacije

Faze sertifikacije:

Prijava za sertifikaciju - TÜV NORD CERT spovodi pregled prijave i odlučuje o sledećim koracima.

Prosleđivanje ponude i potpisivanje Ugovora - Na osnovu podataka koje klijent prosledi TÜV NORD CERT-u sačinjava se ponuda za uslugu sertifikacije. Ukoliko klijent pristaje na sve uslove definisane ponudom organizuje se potpisivanje  Ugovora i početak  sertifikacionog procesa,

Priprema za proveru - TÜV NORD CERT na osnovu delatnosti klijenta i obima njegovog posla, imenuje vođu tima proveravača i proveravače koji imaju adekvatne kompetencije. Vođa tima proveravača kontaktira klijenta i dogovara sve pojedinosti provere, datum, vreme, neophodna sredstva, i drugo,

Sertifikaciona provera (faza 1 i faza 2) - Faza 1 - podrazumeva proveru dokumentacije koju klijent obavezno dostavlja TÜV NORD CERT radi upoznavanja sa stepenom primene sistema menadžmenta i proveru na licu mesta. Ukoliko se utvrde neusaglašenosti, klijent je dužan da ih otkloni do Faze 2 provere koja mora da se održi najkasnije 6 meseci od Faze 1,

Odlučivanje o dodeli sertifikata - Na osnovu Izveštaja o proveri, predloga tima proveravača i drugih relevantnih činjenica TÜV NORD CERT donosi odluku o dodeli Sertifikata.  O odluci obaveštava se klijent.

Dodela sertifikata - Sertifikat se izrađuje i prosleđuje klijentu uz Pravila o korišćenju znaka i sertifikata. Sertifikat traje tri godine. U tom periodu klijent je dužan da primenjuje i održava nivo priznatog sistema menadžmenta u skladu sa standarom, da prihvati nadzor i redovno obaveštava TÜV NORD CERT o promenama u sistemu,

Prva nadzorna provera - Redovni nadzor se izvodi najmanje jednom godišnje. Prva nadzorna provera se obavlja najkasnije do 12 meseci od početne sertifikacione provere i ne mora obuhvatati celokupan sistem menadžmenta,

Druga nadzorna provera  - Drugi godišnji nadzor obavlja se najkasnije do 24 meseca od sertifikacione provere i takođe može biti smanjenog obima,

Resertifikacija - Nakon isteka ciklusa od 3 godine vrši se Resertifikacija sistema menadžmenta, nakon čega organizacija može produžiti sertifikacioni  ciklus pri čemu se dobija novi Sertifikat izdat za naredne tri godine.