Obaveze i odgovornosti klijenta

Klijent se obavezuje da će se pridržavati sledećih uslova sertifikacionog tela TÜV NORD CERT:

 • da omogući sertifikacionom telu TÜV NORD CERT reviziju i proveru celokupne dokumentacije, pristup svim područjima rada, svim zapisima (uključujući zapise internih provera) i zaposlenima, u svrhu provere, nadzora, re-sertifikacije i izvršenja žalbi
 • da odmah notifikuje i bez oklevanja obavesti sertifikaciono telo TÜV NORD CERT o svim stvarima koje mogu da utiču na sposobnost sistema menadžmenta da nastavi ispunjavanje zahteva standarda korišćenog za sertifikaciju, kao što su:

  • Promene u pravnom, komercijalnom ili organizacionom statusu ili vlasništvu

  • Promene u organizaciji i rukovodstvu

  • Promene adrese kontakta i dozvola

  • Promene obima delatnosti subjekta uključenog u sertifikaciju sistema menadžmenta, osnovne promene sistema menadžmenta i procesa

 • da objavi da je sertifikovana samo za aktivnosti uključene u obimu dodeljenog sertifikata
 • da ne koriste sertifikat na način koji bi mogao da izazove negativne konotacije i mišljenja o sertifikacionom telu i da ne daje nikakve izjave o sertifikaciji koje bi sertifikaciono telo TÜV NORD CERT moglo smatrati neprimerenim i nekompetentnim
 • prilikom suspenzije ili povlačenja svoje sertifikacije bez obzira na uzrok mora prekinuti reklamiranje koje koristi ili sadrži reference na predmetni sertifikat i da vrati svu sertifikacionu dokumentaciju. Da modifikuje marketinške materijale u slučaju kada je obim sertifikacije smanjen
 • da koriste sertifikat i znak sertifikacije isključivo u svrhu da prikaže da je sistem menadžemnta organizacije u skladu sa specificiranim stanadardom-sistemom ili sa bilo kojim drugim regulatornim dokumentima, i da ne koristi dodeljen sertifikat ili znak sertifikacije na način koji bi podrazumevao da je sertifikaciono telo TÜV NORD CERT sertifikovalo proizvod ili uslugu ili usaglašenost proizvoda (uključujući usluge); 
 • da ne koristi sertifikacioni znak u izveštajima svih laboratorijskih testova, kalibracija ili inspekcija
 • da obezbedi da se nijedan sertifikacioni dokument, oznaka ili izveštaj, ili neki njihov deo, koristi na pogrešan način
 • da objavljuje informacije vezane za sertifikaciju samo u skladu sa zahtevima TÜV NORD CERT sertifikacionog tela
 • da dostavi sertifikacionom telu TÜV NORD CERT sve zapise o žalbama preduzetim korektivnim merama u skladu sa zahtevima sistema menadžmenta standarda na kojeg se žalba odnosi, kao i zapise o bilo kojoj komunikaciji sa eksternim kompanijama i poslovanju u skladu sa zahtevima sistema menadžmenta.